Allmänna villkor

Viktigt för alla som vill använda Tiptapps tjänster

Om våra allmänna villkor

Nedan hittar du våra allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). De handlar i stora drag om att:

(a)  du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet i de Allmänna Villkoren för all användning av Tiptapps tjänster;

(b)  du måste respektera Tiptapps immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst någon annanstans;

(c)  du måste ha rätt att lägga upp all information när du skapar annonser i Tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt;

(d)  du ska vara medveten om att Tiptapp använder sig av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com), för att förmedla betalningar mellan Tjänstens användare och att du, för att utföra eller motta betalningar för annonser i Tjänsten, även måste acceptera Stripes användarvillkor;

(e)  du måste förstå att Tiptapp har ett begränsat ansvar för Tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; och att

(f)  du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

-----

Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med övriga villkor som finns på Tiptapps webbplats (”Webbplatsen”) och i Tiptapps applikation för mobiltelefoner (”Appen”) samt övriga villkor som Tiptapp i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Tiptapps tjänster på Webbplatsen och i Appen (gemensamt definierade som ”Tjänsterna” eller enskilt som ”Tjänsten”).

Genom att använda Tjänsterna på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Tiptapp förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen.

Allmänt om tjänsten och registrering

Tiptapp erbjuder användare en möjlighet att nyttja Tjänsten genom att registrera sig. För att ingå avtal om Tjänsten och för att registrera dig som användare av Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal. Endast fysiska personer kan registrera sig som användare av Tjänsten.

Tjänsten tillhandahålls inte personer som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Tiptapp tillhandahållna villkor eller tillämplig lag.

Tiptapp förbehåller sig även rätten, att efter eget gottfinnande, stänga av användare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämplig lag eller på ett sätt som annars framstår som oacceptabelt för Tiptapp.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Tiptapps skyddade egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Tiptapp.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Tiptapp som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning av Tiptapps immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat Innehåll”). Tiptapp gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Tiptapp även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger du Tiptapp en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tiptapp får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Tiptapps rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tiptapp för Tiptapps användning av det Användargenererade Innehållet.

Användarens ansvar - allmänt

Som användare ansvarar du för att dina registrerade uppgifter (förnamn och efternamn) är korrekta och de överensstämmer med motsvarande folkbokförda uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får genomföra hämtningar eller annonsera utifrån det registrerade kontot.  Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Tiptapp. Du åtar dig att se till att andra personer inte kan få tillgång till ditt konto eller använder Tjänsten i ditt namn. Om du har anledning att misstänka att någon obehörig har tillgång till ditt konto i Tiptapp åtar du dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan spärra ditt konto i avvaktan på utredning.  

När du svarar och blir godkänd att genomföra en hämtning genom Tjänsten så är du att anse som hämtande part i relation till den annonserande parten. Vid hämtningen av annonserat material sker en övergång av äganderätten från den annonserande parten till den hämtande parten.

Den hämtande parten bär det självständiga ansvaret för att det som hämtats hanteras i enlighet med gällande lagar.

Annonsering och hämtning av grovavfall från hushåll

Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för att yrkesmässigt samla in eller transportera sådant grovavfall från hushåll som enligt gällande miljölagstiftning och kommunala föreskrifter endast får hanteras av kommunen eller de som kommunen anlitar (”Grovavfall”).  Med grovavfall avses vanligen hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck. Bygg- och rivningsavfall och tomglas, plast och pappersförpackningar och övrigt som kan lämnas vid en återvinningsstation räknas inte som grovavfall.

Som användare ansvarar du för att dina hämtningar och transporter av Grovavfall som annonserats i Tjänsten inte är av sådan omfattning eller varaktighet att de utgör näringsverksamhet.

Grovavfall från hushåll som ska återvinnas ska av användare som hämtar avfallet sorteras, transporteras och lämnas vid de återvinningscentraler som finns i kommunen eller vid annat ställe som anvisats av den kommunala renhållaren. Vid lämning av Grovafall är den användare som hämtar avfallet skyldig att följa de anvisningar som gäller för återvinningscentralen.

Om du misstänker att en annan användare yrkesmässigt hämtar och transporterar Grovavfall som annonserats i Tjänsten åtar du dig att omedelbart meddela Tiptapp så att Tiptapp kan spärra den aktuella användarens konto i avvaktan på utredning.

Vid misstanke om att ditt konto i Tiptapp används av andra än dig själv, att en användare yrkesmässigt hämtar och transporterar Grovafall, eller om antalet hämtningar och transporter som bokas från ditt konto i övrigt är av sådan omfattning eller varaktighet att de överstiger den genomsnittlige Tiptappanvändarens hämtningar har Tiptapp rätt att tillsvidare och utan föregående varning stänga av dig från din användning av Tjänsten.

Användare som hämtar Grovavfall som annonserats i Tjänsten åtar sig att lämna de upplysningar som Tiptapp vid var tid efterfrågar avseende hur det hämtade Grovavfallet har transporterats, återvunnits på återvinningscentral eller kommit i återanvändning.

Deklaration och skatt

Du ansvarar själv för att till Skattemyndigheten på ett korrekt sätt deklarera den ersättning som du får när du utför uppdrag mot betalning som har annonserats i Tjänsten.  Användare ansvarar själva för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användande av Tjänsten, t ex för betalning av eventuella skatter och avgifter inklusive sociala avgifter som kan komma att utgå. För vidare information om frågor relaterade till skatt så hänvisar Tiptapp till din lokala skattemyndighet.

Regler för annonsering

Det är inte tillåtet att skapa annonser med djur i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att skapa annonser innehållandes matavfall i Tjänsten.

Det är inte tillåtet att annonsera ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Tiptapp förbehåller sig rätten att ta bort en annons eller avbryta en pågående hämtning som anses falla inom denna kategori.

Varor som enligt svenska lag är olagliga är inte tillåtna i Tjänsten. Missbruk kan komma att polisanmälas.

Hälsovådligt material såsom t.ex. asbest och eternit är inte tillåtet att annonsera ut.

Det är inte tillåtet att som hämtande part be om betalning utanför plattformen eller att be om en högre ersättning för en hämtning.

Det är inte tillåtet att som annonsör själv åka med i en transport av saker som ska flyttas.

Det är inte tillåtet att som annonsör lägga till mer saker till en hämtning efter det att en annons har publicerats. Skapa då istället en till annons.

Innehåller det som ska hämtas delar som hör hemma på återvinningen så ska en Tiptappa bort annons publiceras. Du åtar dig att lämna de upplysningar om det material eller de saker som din annons innehåller och som Tiptapp vid var tid efterfrågar samt garanterar genom din publiceringen av annonsen att de lämnade upplysningarna är korrekta och fullständiga.  

Relationen mellan användare

Tiptapp är inte part i avtalet mellan Annonsör och Hämtande Part. Tiptapp har således inget ansvar eller någon ersättningsskyldighet gentemot Tjänstens användare för avtal de träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten.

Betalningar mellan användare

Genom Tjänsten har Annonsören och Hämtande Part möjlighet att skicka och ta emot betalningar för annonseringen eller hämtningen av annonserade objekt.

Betalningstjänsten genom vilken Annonsören och Hämtande Part kan skicka och ta emot betalningar sinsemellan tillhandahålls av tredjepartsleverantören Stripe (www.stripe.com). Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor eller genom att fortsätta använda Appen och utföra hämtningar för vilka du får betalt, blir du också bunden av Stripes allmänna villkor, som kan ändras från tid till annan av Stripe. Som ett villkor för att möjliggöra betalningstjänster på Webbplatsen och i Appen genom Stripes försorg, ska du genom Tiptapp förse Stripe med korrekt information om dig själv.

Utbetalningar till den hämtande användarens registrerade bankkonto aktiveras när återvinning eller återbruk redovisats, granskats och godkänts.

Tiptapp tar en transaktionsavgift för varje utförd hämtning, vilken kan variera i tid och för marknad. I Sverige är transaktionsavgiften 25%. Transaktionsavgiften dras ifrån den hämtande användarens ersättning som erhåller 75% av det belopp som annonsören sätter som betalning.

Försäkringsskydd

När du utför uppdrag annonserade via Tjänsten omfattas du av det försäkringsskydd som Tiptapp vid var tid har tecknat till förmån för dig som användare. Försäkringsskyddet omfattar olycksfallsförsäkring och gäller vid skada som inträffar i samband med uppdragets utförande förutsatt att de i försäkringen vid var tid angivna villkoren är uppfyllda.

För den som annonserar finns ett försäkringsskydd att köpa för sin pryl under transporten vilket regleras via vår försäkringspartner Omocom. För att försäkra sin pryl under transport i appen måste en försäkring via Omocom tecknas innan annonsen publiceras.

Användande av kampanjkod

För att nyttja rabatten relaterad till en kampanjkod ska koden senast anges i samband med publicering av en annons. En kampanjkod som berättigar en rabatt kan endast göras gällande för de annonskategorier där en annonsör betalar för att få hjälp.

Om inget annat kommuniceras i samband med kampanjkoden är den förknippade rabatten endast giltig vid det första tillfället en annonsör bekräftar och betalar en hämtning eller leverans.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Tiptapp skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat Innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Tiptapps ansvar

Tiptapp tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Tiptapp förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare.

Tiptapp lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tiptapps kontroll.

Tjänsten är huvudsakligen en annonsplats. Tiptapp har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en annonserande part och en hämtande part. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt och lagligt endast för att det förekommer i Tjänsten.

Tiptapp ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten, och ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll.  

Bestämmelser i dessa Allmänna Villkor ska inte begränsa Tiptapps ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag.

Tiptapp förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tiptapps möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

Personuppgifter

Tiptapp behandlar dina personuppgifter i enlighet med Tiptapps vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Dock begränsar inte detta eventuella ändringar du kan vilja göra av de tjänster som annonserats och som ska utföras mellan användare av Tjänsten.

Allmänt

Har du generella frågor kring din upplevelse med Tiptapp är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi läser, undersöker, utvärderar och svarar på alla inkommande frågor. Krävs det så hör vi av oss till eventuellt andra involverade parter, såsom t.ex. en annan Tiptapp-användare. Vi håller dig uppdaterad med utveckling och status i just ditt ärende via mail eller chatten i appen. Du kan närsomhelst du vill höra av dig med kompletterande information eller övriga frågor rörande ditt ärende.

Kontaktuppgifter

Tiptapp AB, Regeringsgatan 29 5tr, 111 53 Stockholm, SVERIGE eller hej@tiptapp.se.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Senast uppdaterat den 5:e februari 2020